Başvuru Koşulları

Yan Dal Onur Programları, lisans diploma programlarına kayıtlı ve başarıyla devam etmekte olan öğrencilerden belirli başarı koşullarını yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde ilgi duydukları bir başka alanda bilgi sahibi olmalarını sağlar.

Öğrenciler en erken lisans diploma programı seçimi yaptıkları dönemi izleyen dönemin başında ve en geç altıncı yarıyılın başında Yan Dal Onur Programına başvurabilirler. Başvuru için öğrencilerin, akademik takvimde ilan edilen sürelerde, kayıtlı oldukları Fakültenin dekanlığına dilekçe ve transkriptlerini teslim etmeleri gerekir.

Başvurunun değerlendirilebilmesi için;
    * Başvuru sırasında en son dönem sonu itibarıyla Genel Not Ortalamasının (GNO)* en az 2.72 olması,
    * Öğrencinin, yan dal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki not ortalamasına dahil edilen tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması,
    * En geç altıncı yarıyılın başında olunması,
    * Başvurunun ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmesi gerekir.

Yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

Kayıtlı olduğu Yan Dal Programının gerektirdiği tüm dersleri başarıyla ve yandal programını en az 2.72 GNO ile tamamlayan öğrenciye, kayıtlı olduğu Lisans Diploma Programı mezuniyet gereklerini de yerine getirmiş olma koşulu ile, Lisans Diplomasının yanısıra mezun olduğu Yan Dal Programını gösteren sertifika  verilir.

Türkçe